Quick spray er en blank emaljelakk til bruk som dekkstrøk på jern,
metall, hardplast og tre. Quick spray kan benyttes på nytt
ubehandlet, og tidligere malte/lakkede flater inne og ute.
Ubehandlede flater grunnes med Quick universalgrunning. Til maling
av aluminium, sink og finporet stål benyttes Quick metallgrunning
som grunning.
Fare. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan
forårsake døsighet eller svimmelhet. Forårsaker organskader ved
langvarig eller gjentatt eksponering. Skadelig, med
langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan
eksplodere ved oppvarming.