Om Biesterfeld Norge AS

Biesterfeld Norge AS importerer og distribuerer konstruksjonslim, smøremidler, slippmidler, komposittmaterialer, innstøpingsmasser og hjelpestoffer for elektronikkindustrien.

Vi utvider hele tiden sortimentet for å kunne leve opp til de forventningene som stilles. Vi er et varehus for alle typer hjelpestoffer og spesial-kjemikalier som kan gi våre kunder et konkurransefortrinn. Målsettingen er å kunne være en totalleverandør av komplette teknisk-kjemiske løsninger.

Vår filosofi er å ha god kunnskap om bruk av våre produkter, sikre rask og sikker levering fra vårt eller våre forhandleres lager, inneha den nødvendige kompetanse innen kvalitetssikring og HMS, samt å yte en god service overfor våre kunder.

Biesterfeld Norge AS representerer kjente varemerker som: Dow, Molykote, Huntsman og ExxonMobil.
Firmaet ble etablert i 1984 og har 34 ansatte.

I 2019 ble Lindberg & Lund gruppen kjøpt opp av Biesterfeld som er et tysk familieeid firma. Biesterfeld har pr idag over 1000 ansatte world wide.Du kan lese mer om Biesterfeld fra deres nettsider. www.biesterfeld.com

Du kan lese pressemeldingen her

Salgsbetingelser
Personvern
Aktsomhetsvurdering
Lagring av Cookies

SALGSBETINGELSER FOR BIESTERFELD NORGE AS

 1.       Anvendelse

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse ved ethvert salg av produkter (Produkter/Produktene) fra Biesterfeld Norge AS (Leverandøren) til kjøper (Kjøper/Kjøperen), i fellesskap benevnt Partene, med mindre noe annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt i hvert enkelt tilfelle. Kjøpers eventuelle innkjøpsbestemmelser kommer ikke til anvendelse.

 

 1.       Tilbud og produktinformasjon

2.1. Skriftlige tilbud, herunder forsendelse gjennom e-post, som også uttrykkelig betegner seg som «tilbud» fra Leverandøren, er juridisk bindende i 30 dager regnet fra tilbudets påførte dato, hvoretter det faller bort i sin helhet uten varsel. Muntlige tilbud/prisangivelser, er ikke under noen omstendigheter å anse som tilbud som forplikter Leverandøren.

2.2. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, enten disse er tilgjengelig fysisk eller digitalt, er å anse som veiledende, med mindre de vises til uttrykkelig i tilbudet.

2.3. Avtale om leveranse av Produkter inngås gjennom det som inntrer først av utstedelse av skriftlig ordrebekreftelser, herunder også sendt gjennom e-post, eller påbegynt levering fra Leverandøren. Ordrebekreftelsen anses akseptert av Kjøper ved mottak.

2.4. Ordrebekreftelsen skal inneholde og/eller vise til alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av Produktene.

2.5. Prisene for Produktene er som angitt i ordrebekreftelsen. Prisene inkluderer ikke merverdiavgift og andre statlige avgifter. Endringer av disse kan bli justert helt frem til leveringstidspunktet.

2.6 Minste ordrekvantum for innlandssendinger er kroner 1000.- eller hel kartong eksklusive frakt og merverdiavgift. Ved eksportforsendelser er minste ordrekvantum kroner 3000.-. I tillegg påløper et behandlingsgebyr på minimum kroner 3500.-.

 1.         Produktenes egenskaper

3.1. Hvis ikke annet er uttrykkelig garantert enten gjennom tilbudet eller ordrebekreftelsen, har Kjøper risikoen for at Produktene passer til hans behov.

3.2. Dette gjelder ikke dersom Kjøpers behov ble skriftlig tilkjennegjort for Leverandøren, og Leverandøren dernest uttrykkelig gjennom tilbud eller ordrebekreftelse har påtatt seg å levere Produkter som fyller de av Kjøper angitte behovene, gjennom bruk av ord som «garanterer» eller lignende.

3.3. Leverandørens dokumentasjon, opplysninger og/eller tekniske spesifikasjoner, enten disse er gitt direkte til Kjøper eller i generisk form, er ikke å anse som garanti, og må heller ikke forstås som at Leverandøren på andre måter har garantert for at Produktene passer til Kjøpers behov.

3.4. Det foreligger mangel dersom Produktene ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av ordrebekreftelse og tilbudet.

 1.        Mengde

4.1. Ordrebekreftelsen angir om levering skal skje etter vekt, stykk/antall, lengdeangivelse eller på annen måte.

4.2. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen, kan de leverte mengdene, iht. bransjekutymer ved kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør ha et avvik på +/- 10 %, uten at dette skal anses som en mangel.

 1. Handelstermer

5.1. Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de definisjoner («International trade terms»), som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammer (Incoterms 2010), engelsk versjon.

 1. Betalingsbetingelser

6.1. Leverandøren kan kreve at Kjøper innen en angitt frist etter utstedelse av ordrebekreftelsen stiller en av Leverandøren nærmere definert garanti som sikkerhet for betaling av Produktene før ordren iverksettes. Dersom garantien ikke er stilt innen denne fristen faller tilbud og ordrebekreftelse bort uten ytterligere varsel.

6.2. Kjøper er forpliktet til å betale hele kjøpesummen, med mindre Produktene har mangler som klart er å anse som vesentlige. I så tilfelle kan Kjøper holde tilbake en del av kjøpesummen som svarer til kostnaden med å få mangelen utbedret/opprettet.

6.3. Kjøperen har ikke rett til å motregne med krav fra andre kontraktsforhold mellom Partene i kjøpesummen.

6.4. Ved oversittelse av betalingsfristen skal Kjøper betale forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (Lov 17.12.1976 nr. 100).

 1. Fakturering og betalingsfrist

7.1. Faktura skal betales innen den påførte betalingsfrist/forfallsdato, eller ved tidspunktet for risikoens overgang dersom dette kommer tidligere.

7.2. Ved kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør avtales fakturadato og betalingsfrist særskilt i hvert enkelt tilfelle.

 1. Kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør

8.1. Ved kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør (verkskjøp) skal dette avtales på forhånd. Dersom Kjøper ved verkskjøp ikke angir spesifikasjoner for Produktene innen den tid som er angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen, har Leverandøren rett til, uten varsel, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste, dersom ordren av denne grunn ikke kan opprettholdes fra angjeldende verk/underleverandør.

 1. Salgspant og eierforbehold

9.1. Uavhengig av levering og overgang av risiko, skal eiendommen i og retten til varene forbli hos selgeren inntil selgeren har mottatt full betaling av (a) alle Varer og/eller Tjenester som er gjenstand for kontrakten og (b) alle andre varer og/eller tjenester levert av selgeren til kjøperen under enhver kontrakt. Full betaling skal omfatte, men er ikke begrenset til, summen av eventuelle renter eller andre beløp som skal betales i henhold til vilkårene under denne og alle andre kontrakter mellom selgeren og kjøperen

 1.      Leveringstid og risikoovergang

10.1. Levering skal skje («EX Works») iht. Incoterms 2010, på sted nærmere angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen. Risikoen for Produktene går over på Kjøper fra samme tidspunktet. Bruk av andre leveringsbetingelser og/eller avvik fra Incoterms 2010 skal være uttrykkelig angitt i ordrebekreftelsen.

10.2. Estimert leveringstid skal angis i ordrebekreftelsen. Leverandøren skal oppdatere Kjøper fortløpende om eventuelle endringer i estimert leveringstid. Leverandøren foretar delleveranser, men komplett levering kan avtales etter ønske.

10.3. Biesterfeld Norge AS definerer leveringsdato fra avgang vårt lager. Angitt leveringsdato er ment som indikasjon, og det aksepteres ikke eventuelt dagbøter eller andre ekstrakostnader for frakt som ikke imøtekommer leveringsdato.

10.4. Dersom leveringstiden angis til innen et visst tidsrom, regnes den estimerte leveringstiden fra den dag da ordrebekreftelsen ble utstedt av Leverandøren.

10.5. Forsinkelser som er forårsaket av forhold Leverandøren ikke med rimelighet kunne ha forutsett eller overvunnet følgende av, er Kjøpers rettslige eller økonomiske ansvar.

10.6. Ved leveranser fra verk/underleverandør kan kostnader som ikke var kjente på tidspunktet for utstedelse av ordrebekreftelsen, bli tilleggsfakturert til Kjøper.

10.7. Endrings- og tilleggsarbeider som er bestilt av Kjøperen vil kunne forlenge den estimerte leveringstiden tilsvarende den økte tidsbruken som endrings- og tilleggsarbeidet medfører.

 1. Forsinkelse

11.1. Dersom estimert tidspunkt for levering ikke kan overholdes, eller hvor forsinkelse fremstår som sannsynlig, skal Leverandøren underrette Kjøper og om mulig samtidig angi et nytt estimert leveringstidspunkt.

11.2. Heving må finne sted innen 2 virkedager etter mottak av underretning som nevnt under punkt 11.1. I motsatt fall anses nytt estimert leveringstidspunkt for å være godtatt, og hevingsretten faller bort. Dersom Kjøper tar Produktene i bruk, faller retten til heving og andre misligholdsbeføyelser som følge av forsinkelsen bort umiddelbart.

11.3.  Kjøperen kan under enhver omstendighet kun heve kjøpet dersom Leverandøren selv har tilsvarende hevingsrett overfor sin leverandør av Produktene.

 1. Force Majeure

12.1 Dersom det inntreffer en situasjon utenfor Partenes kontroll, som den parten som rammes ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av, og som vanskeliggjør oppfyllelse av partens forpliktelser, så skal den andre parten varsles om dette så raskt som mulig.

12.2. De av Partenes forpliktelser som berøres av hindringen suspenderes så lenge situasjonen vedvarer.

12.3. Hver av Partene har rett til å kansellere bestillinger dersom situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 90 dager.

12.4. Dersom hindringen er på Kjøpers side, skal Kjøper dekke de utgifter som Leverandøren pådrar seg for å sikre og beskytte Produktene inntil levering kan gjennomføres.

 1. Avbestilling

13.1. Kjøperen har rett til å avbestille Produktene dersom Leverandøren på tilsvarende måte kan avbestille overfor sin leverandør.

13.2. Hvis Kjøper avbestiller Produktene må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for Leverandørens tapte fortjeneste (dekningsbidrag) og annet dokumenterte tap som Leverandøren derved påføres.

13.3. Lagervare kan avbestilles uten vederlag hvis dette klart kan skje uten ulempe eller omkostninger for Leverandøren, og dersom Leverandøren ventelig kan få rask omsetning på de avbestilte Produktene.

 1. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

14.1. Kjøperen skal uten ugrunnet opphold etter mottak gjennomgå og undersøke Produktene i tråd med alminnelig praksis i bransjen.

14.2. Forhold som oppdages ved denne Kjøperens undersøkelse skal skriftlig fremsettes overfor Leverandøren uten ugrunnet opphold og med spesifisert angivelse av mangelens art (herunder avvik mot gjeldende produktstandard), omfang og betydning for Kjøper.

14.4. Ved feil på Produktene som kan skyldes transportskader, skal reklamasjon fremsettes også direkte til transportør /speditør, og på den måte som er foreskrevet i transportavtalen.

14.5. Reklamasjon som ikke er fremsatt i tråd med ovennevnte fører til at retten til å gjøre mangelen gjeldende faller bort.

14.6. Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje umiddelbart etter mottakelsen av sertifikatet.

14.7. Leverandøren har ved reklamasjon rett til uhindret tilgang for å undersøke Produktene.

 1. Misligholdsbeføyelser

15.1. Ved mangler kan Leverandøren velge mellom å rette/avhjelpe mangelen eller å foreta omlevering.

15.2. Retten til å påberope mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn Leverandøren uten dennes skriftlige forutgående samtykke. Dette gjelder ikke hvis det ville kunne påføre Produktene vesentlig skade å avvente avhjelp fra Leverandøren.

15.3. Dersom Produktene sammenføyes, innebygges, eller inkorporeres i andre produkter, varer eller lignende, på en slik måte at de ikke kan fraskilles uten skade på Produktene, faller plikten til omlevering bort.

15.4. Dersom Leverandøren ikke avhjelper mangelen innen rimelig tid etter mottak av fyllestgjørende reklamasjon, og dersom mangelen må anses som vesentlig, så kan Kjøper skriftlig heve den angjeldende delen av leveransen. Hevingserklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at det er konstatert at mangelen ikke blir avhjulpet. Hvis dette ikke gjøres, faller hevingsretten bort.

15.5. Leverandøren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning, prisavslag, vederlag eller lignende hvis en mangel blir avhjulpet eller tilbudt avhjulpet innen rimelig tid.

15.6. Leverandøren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien på de Produktene som blir gjenstand for heving.

15.7. Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøperen som en følge av Produktenes videre anvendelse eller for indirekte tap av noe slag.

15.8. Leverandøren kan heve avtalen uten varsel dersom Kjøper er eller kan komme i vesentlig mislighold av sine forpliktelser. Betalingsmislighold fra Kjøperen, inntruffet, forventet eller varslet, samt svekket kredittverdighet for Kjøperen skal alltid være å anse som vesentlig mislighold.

 1. Retur

16.1. Produktene kan kun returneres etter forutgående avtale mellom Leverandøren og Kjøper. Dersom årsaken til retur ikke skyldes mangler eller andre feil fra Leverandørens side, blir retur-omkostningene fratrukket i kreditnota. Kjøper skal merke returnerte Produkter med returnummer mottatt av Leverandøren.

16.2. Det er vilkår for retur at Produktene er uskadet, og for fabrikkemballerte Produkters vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje. Bearbeidede produkter tas ikke i retur, med mindre returen skyldes uaktsomhet fra Leverandøren.

16.3. Retur av varer kan avtales inntil 90 dager etter kjøp. I tilfelle retur skal Kjøper, for å dekke Leverandørens kostnader, betale 25 % av avtalt vederlag så sant varen har minimum 50% levetid igjen. Dette gjelder dog ikke i de tilfeller der et produkt er spesialbestilt til kunde.

 1. Erstatning

17.1. Leverandøren er bare ansvarlig for kontraktsbrudd som skyldes uaktsomhet fra Leverandøren selv eller noen denne svarer for, og under enhver omstendighet kun for beløp oppad begrenset til fakturaverdien av de angjeldende Produktene.

17.2. Leverandøren er bare ansvarlig for skade som Produktene gjør på annet enn Produktene selv i den utstrekning Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

17.3. Under enhver omstendighet kan ikke krav om erstatning fremsettes senere enn 6 måneder etter risikoens overgang.

 1. Tvister

18.1. Enhver tvist mellom Partene reguleres av norsk rett. Partene vedtar Leverandørens hjemting som rett verneting.

TERM OF SALES

General terms and conditions of sale and delivery for Biesterfeld Norge AS

 

 1. Application

These general terms and conditions of sale and delivery apply to all products (Products/the Products) supplied by Biesterfeld Norge AS (the Supplier) to the purchaser (Purchaser/the Purchaser), jointly referred to as the Parties, unless otherwise explicitly agreed in writing in every case. The Purchaser’s purchase provisions (if they exist) shall not come into effect.

 1. Offers and product information

2.1. Written offers, including such sent by e-mail, explicitly termed «offer» by the Supplier, are legally binding for 30 days from the date of the offer, after which they will lapse in their entirety without further notice. Under no circumstances are verbal offers/price communications to be regarded as legally binding offers from the Supplier.

2.2. All illustrations, drawings, and pricing and technical information in catalogues, brochures and other promotional materials, whether available physically or digitally, are to be considered as guidelines unless explicitly stated in the offer.

2.3. Agreement with regard to the delivery of Products is not considered entered into until the issue of written order confirmations, including those sent by e-mail, or the commencement of delivery by the Supplier. The order confirmation is considered to be accepted by the Purchaser upon its receipt.

2.4. The order confirmation shall contain and/or refer to all the descriptions, certificates, and documents necessary for the acceptance or maintenance of the Products.

2.5. The Product prices are as stated in the order confirmation. The prices exclude V.A.T and special taxes according to The Norwegian Tax Administration. In case of adjustments of these taxes the Supplier will adjust its prices.

2.6 Minimum order quantity for domestic orders is NOK 1000.-  or one full carton exclusive V.A.T and special taxes according to The Norwegian Tax Administration. For an export shipment, minimum order quantity is NOK 3000.-. An additional “handling fee” of minimum NOK 3500.- will be charged.

 1. Product characteristics

3.1. Unless otherwise expressly guaranteed in an offer or order confirmation, the Purchaser bears the risk of the Product not being suitable for its intended need.

3.2. This does not apply if the Purchaser’s needs have been notified in writing to the Supplier and the Supplier has then explicitly guaranteed to deliver Products which meet the Purchaser’s specified needs, using words such as “guarantee” or similar in the offer or order confirmation.

3.3. The Supplier’s documentation, information, and/or other technical specifications, whether given directly to the Purchaser or in generic form, are not to be considered as a guarantee, nor must they be understood as the Supplier guaranteeing in any way that the Products will meet the Purchaser’s needs.

3.4. Deficiencies exist where the Products do not conform to requirements with respect to the type, quantity, quality, other characteristics, or packaging specified in the order confirmation and offer.

 1. Quantity

4.1. The order confirmation specifies whether delivery shall be made according to weight, piece/number, length or otherwise.

4.2. Unless otherwise expressly stated in the offer or order confirmation, the delivered quantities may, in accordance with prevailing industry standard for the purchase of goods and services from works/subcontractors, deviate by +/- 10% without this being considered a deficiency.

 1. Trade terms

5.1. Trade terms shall be interpreted in accordance with the international trade term definitions drawn up by the International Chamber of Commerce (English version of Incoterms 2010).

 1. Payment terms

6.1. The Supplier may require that the Purchaser, within a specified time limit after the issue of the order confirmation, provide a defined guarantee, as specified by the Supplier, as security for payment for the Products before the order is executed. If the guarantee is not provided within this time limit, both the offer and order confirmation shall be considered cancelled without further notice.

6.2. The Purchaser is obliged to pay the full purchase price, unless the Products have deficiencies which are clearly considered to be material. In such cases, the Purchaser may withhold a portion of the purchase price corresponding to the cost of remedying/rectifying the deficiency.

6.3. The Purchaser is not entitled to offset the purchase price against claims arising from other contractual relationships between the Parties.

6.4. Upon expiry of the payment deadline, the Purchaser shall pay any and all prevailing interest on overdue payment in accordance with the Norwegian Act Relating to Interest on Overdue Payments etc. (Act no. 100 of 17/12/1976).

 1. Invoicing and payment deadlines

7.1. Invoices shall be paid within the stated payment deadline/due date, or when the risk has been transferred, if this occurs earlier.

7.2. When purchasing goods and services from plants/subcontractors, the invoice date and payment deadline are agreed directly in each case.

 1. Purchase of goods and services from works/subcontractors

8.1. Purchase of goods and services from plants/subcontractors (plant purchases) shall be agreed in advance., If, when making plant purchases, the Purchaser does not supply specifications for the Products within the time period specified in the offer or order confirmation, the Supplier is entitled, without notice, to terminate the agreement and/or claim compensation for documented expenses/lost profits if the order for this reason cannot be completed by the respective plants/subcontractor.

 1. All money clause

9.1. Notwithstanding delivery and the passing of risk, property in and title to the goods shall remain with the seller until the seller has received payment of the full price of (a) all Goods and/or Services the subject of the Contract and (b) all other goods and/or services supplied by the seller to the buyer under any contract whatsoever. Payment of the full price shall include, without limitation, the amount of any interest or other sum payable under the terms of this and all other contracts between the seller and the buyer.

 1. Delivery time and transfer of risk

10.1. Delivery shall take place Ex Works in accordance with Incoterms 2010 at the location specified in the offer or order confirmation. The risk with regards to the Products passes to the Purchaser at the same time. The use of other delivery terms and/or deviations from Incoterms 2010 shall be expressly stated in the order confirmation.

10.2. The estimated delivery time shall be stated in the order confirmation. The Supplier shall update the Purchaser continuously in case of changes to the estimated delivery time. The Supplier deliver in general partial deliveries if the order is not fulfilled. If the Purchaser reject partial deliveries this must be agreed in advance.

10.3. Biesterfeld Norge AS defines delivery date as «pick up date from  warehouse” The date is meant as an indication. Specified delivery date is intended as an indication. Liquidated damages or other additional costs for shipping that do not meet delivery date will not be accepted.

10.4. If the delivery time is specified as being within a certain time frame, the estimated delivery time is calculated from the date the order confirmation was issued by the Supplier.

10.5. Delays which are caused by circumstances the Supplier could not reasonably have predicted or overcome the consequences off are the Purchaser’s legal or financial responsibility.

10.6. For deliveries from plants/subcontractors, the Purchaser may be invoiced for additional costs that were not known at the time of issuing the order confirmation.

10.7. Modification and supplementary work ordered by the Purchaser may extend the estimated delivery time by a period corresponding to the extra time spent on carrying out the work.

 1. Delays

11.1. If the estimated delivery time cannot be met, or where delay appears likely, the Supplier shall inform the Purchaser and, if possible, indicate a new estimated delivery time.

11.2. Cancellation must take place within two working days following the receipt of notification as mentioned under section 11.1. Otherwise, the new estimated delivery time is deemed to be accepted and the right of cancellation will no longer apply. If the Purchaser makes use of the Products, the right of cancellation or other remedies for breach of contract resulting from the delay shall cease to apply with immediate effect.

11.3. In all cases, the Purchaser may cancel the purchase only when the Supplier itself has the equivalent right of cancellation with respect to its own supplier of the Products.

 1. Force Majeure

12.1 In the event of a situation arising that is beyond the control of the Parties, and which the affected party may not reasonably have anticipated or overcome the consequences of, and that hinders fulfilment of the party’s obligations, the other party shall be notified of this as soon as possible.

12.2. The Parties’ obligations affected by the hindrance are suspended as long as the situation persists.

12.3. Each Party has the right to cancel orders if the situation persists, or if it is clear that it will persist, for more than 90 days.

12.4. If the hindrance is at the hand of the Purchaser, the Purchaser shall cover the expenses incurred by the Supplier to secure and protect the Products until delivery can be made.

 1. Cancellation

13.1. The Purchaser has the right to cancel the delivery of Products if the Supplier in a corresponding way is able to cancel with respect to its own supplier.

13.2. If the Purchaser cancels the delivery of the Products, all cancellation costs as well as compensation for the Supplier’s lost profit (gross margin) and other documented loss incurred by the Supplier as a result of the cancellation, shall be reimbursed by the Purchaser.

13.3. Stock items may be cancelled free of charge if this can clearly be done without any disadvantage or cost to the Supplier, and if the Supplier can be expected to make a quick recovery-sale on the cancelled Products.

 1. Duty to inspect and claims

14.1. The Purchaser shall, without undue delay after receipt, review and inspect the Products in accordance with general industry-practice.

14.2. Issues detected during the inspection shall be submitted in writing to the Supplier without undue delay and with specified descriptions of the nature of the deficiency (including deviation from the applicable product standard), its extent, and significance to the Purchaser.

14.4. In the case Product defects that can be attributed to damage in transit, complaints shall also be put forth directly to the carrier/freight forwarder and in the manner prescribed in the transport agreement.

14.5. Complaints not put forth in accordance with the description above will result in lapse of the right to claim remedies for breach of contract.

14.6. Complaints pertaining to certificates shall be put forth immediately following receipt of the certificate.

14.7. In the event of a claim, the Supplier has the right of unrestricted access to inspect the Products.

 1. Breach of contract

15.1. In the event of deficiencies, the Supplier may choose whether to correct/remedy the deficiency or to make a replacement delivery.

15.2. The right to claim deficiencies ceases to apply if the deficiency is remedied by someone other than the Supplier without the Suppliers prior written consent. This does not apply in case waiting for remedial action from the Supplier could cause material damage to the Products.

15.3. If the Products are assembled, embedded, or incorporated into other products, goods, or the like, in such a way that they cannot be detached without damaging the Products, the obligation to replace no longer applies.

15.4. If the Supplier fails to remedy the deficiency within a reasonable time period following receipt of an adequate claim, and if the deficiency is deemed to be material, the Purchaser may cancel, in writing, the relevant part of the delivery. A statement of cancellation must be made without undue delay once it has been established that the deficiency has not been remedied. If this is not done, the right of cancellation will lapse.

15.5. The Supplier is not obliged to reimburse any kind of compensation, price reduction, remuneration, or similar if a deficiency is remedied or remedial action is offered within a reasonable time period.

15.6. Under no circumstances does the Supplier have any liability exceeding the invoice value of the Products subject to cancellation.

15.7. The Supplier is not responsible for any damage or loss suffered by the Purchaser as a result of the Products’ further use, or for indirect loss of any kind.

15.8. The Supplier may terminate the agreement without notice if the Purchaser is or could be in material breach of its obligations. Payment defaults made by the Purchaser, whether experienced, expected, notified and/or impaired creditworthiness of the Purchaser, shall always be considered as material breach.

 1. Returns

16.1. The Products may be returned only in accordance with prior agreement between the Supplier and the Purchaser. If the reason for the return is not due to deficiencies or other errors on the Supplier’s part, the return costs will be deducted from the credit note. The Purchaser shall label returned Products with a return-number obtained from the Supplier.

16.2. Returns are conditional upon the Products being undamaged, and, in the case of factory-packaged Products, on being in their original and unbroken packaging. Processed products are exempt from return unless the return is due to negligence on the Supplier’s part.

16.3. Return of goods can be agreed up to 90 days after purchase. In the event of a return, the Purchaser shall pay 25 % of the agreed compensation in order to cover the Supplier’s costs, provided the product has a minimum of 50% of life left. However, this does not apply in cases where a product is “made to order”.

 1. Compensation

17.1. The Supplier is only responsible for breaches of contract due to negligence on its own part or that of someone acting on its behalf, and in any event only for amounts limited to the invoice value of the Products in question.

17.2. The Supplier is only responsible for damage that the Products cause to subjects other than the Products themselves to the extent that the Supplier has manifested gross negligence or intent.

17.3. Under no circumstances can a claim for compensation be submitted later than six months after passing of the risk.

 1. Disputes

18.1. Any dispute between the Parties is governed by Norwegian law. The Parties accept the Supplier’s court of domicile as the legal venue.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Biesterfeld Norge AS (vi) samler inn og behandler personopplysninger.

Biesterfeld Norge AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Biesterfeld Norge AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1.      Personopplysninger

Vi behandler personopplysningene som du gir oss i egenskap av representant for bedriften for at bedriften skal kunne bli bedriftskunde hos Biesterfeld Norge AS AS, altså organisasjonsnummer, postadresse, navn, e-postadresse, mobilnummer og hvordan du foretrekker å bli kontaktet. Hvis du oppgir personopplysninger for andre enn deg selv når bedriften registreres hos Biesterfeld Norge AS, har du ansvaret for at bedriftens representant får informasjon om disse betingelsene og om hvordan vi behandler personopplysninger.

1.1 Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?

Dine personopplysninger, som representant for bedriften, blir behandlet for følgende formål:

 • For å opprette bedriftskontoen hos Biesterfeld Norge AS
 • For å adressere fakturaer
 • For å adressere nyhetsbrev, kataloger og tilbud til bedriften
 • For å forenkle prosessen ved eventuelle reklamasjoner
 • For å sende invitasjon til spesielle arrangementer i regi av Biesterfeld Norge AS
 • For å sende spesialtilbud og rabatter basert på bedriftens behov og innkjøpshistorikk
 • For å svare på spørsmål og følge opp etter kontakt med kundeservice for saker som gjelder kundeforholdet ditt
 • For å gjennomføre kundeundersøkelser i forbindelse med Biesterfeld Norge AS
 • For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere har handlet

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

1.2 Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige (for eksempel hvis bedriften har vært en inaktiv bedriftskunde) eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når bedriften avslutter sitt kundeforhold som bedriftskunde hos Biesterfeld Norge AS. Hvis vi får informasjon, fra deg eller på andre måter, om at du ikke lenger arbeider i bedriften eller ikke lenger skal representere bedriften hos Biesterfeld Norge AS, vil dine personopplysninger slettes.

1.3 Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi deler personopplysningene dine med:

 • Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav)
 • IT-konsulenter som vi fra tid til annen engasjerer for å utføre service og utvikling av systemene våre
 • Når vi overfører opplysningene dine til en annen bedrift som behandler dem på oppdrag for oss som databehandler, har vi avtaler med strenge instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet

1.4 Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan bedriftskontoen hos Biesterfeld Norge AS bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med opplysninger om en annen representant for bedriften.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra Biesterfeld Norge AS gjøres i form av e-post. Du kan når som helst melde deg og bedriften din av utsendelseslistene. Det kan du gjøre ved hjelp av en lenke i utsendelsene eller ved å kontakte oss.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte kundeservice hos Biesterfeld Norge AS (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

2.      Si opp bedriftskonto

Bedriftskontoen hos Biesterfeld Norge AS gjelder inntil videre, og begge partene kan si den opp når som helst. Kontakt kundeservice hos Biesterfeld Norge AS for å si opp bedriftskontoen din (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene). Bedriftskontoen avsluttes senest 30 dager etter at vi har fått beskjed om at den skal sies opp. Vi har rett til å når som helst si opp bedriftskontoen med umiddelbar virkning.

Hvis bedriften ikke har registrerte kjøp i en periode på 60 måneder, avsluttes bedriftskontoen automatisk, og bedriftens opplysninger slettes med unntak av lovpålagte regnskapsopplysninger. Dette gjelder også hvis bedriften velger å avslutte bedriftskontoen.

3.      Endring av betingelser

Vi har rett til å endre disse betingelsene fra tid til annen. Endringene varsles per e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste utgaven av betingelsene på: lindberg-lund.no/

4.      Kontakt

Biesterfeld Norge AS
Torvuttaket 89, 1540 Vestby

Telefon:               64 97 55 55
E-post:                 post@lindberg-lund.no

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte oss.

Biesterfeld Norge AS Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2023 

 Kravene i Åpenhetsloven: 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens første formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Lovens andre formål er å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 Redegjørelsesplikten: 

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter§ 4. Redegjørelsen skal minst inneholde: 

 • en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
 • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger 
 • opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene. 

Biesterfeld Norge AS redegjørelse er tilgjengelig på våre nettsider, og det er i årsberetningen henvist til hvor informasjonen er tilgjengelig. 

 Virksomheter omfattet av loven. 

Biesterfeld Norge AS er omfattet av loven på bakgrunn av følgende vilkår: 

 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
 2. balansesum: 35 millioner kroner

Redegjørelsen gjelder for Biesterfeld Norge AS, Vestby, Norge. 

 Loven omfatter:  

 • Virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. (§4b)  
 • Leverandørkjede defineres som «enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet.» (§3d)  
 • Forretningspartnere, som defineres som «enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.» (§3e) 

Aktsomhetsvurderinger i egen drift og leverandørkjeden. 

1.Forankre ansvarlighet

Biesterfeld Norge AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert og vi har retningslinjer og policyer hvor etikk, menneskerettigheter og et ansvarlig arbeidsliv ligger til grunn. Alle dokumentene er distribuert til våre ansatte, og også ut i leverandørkjeden vår. Øverste ansvarlig for arbeidet er Administrerende Direktør.

2. Kartlegging og vurderinger av faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi gjør regelmessige risikovurderinger av vår leverandørkjede. Vi evaluerer våre leverandørers arbeide med menneskerettigheter, bærekraft og ansvarlig arbeidsliv. Vi har en «supplier code of conduct» som våre leverandører må underskrive, eller de må dokumentere sitt arbeide på disse områdene.  Kartlegging og vurdering av våre leverandørers samsvar med vår policy fremgår av årlig risikovurdering av godkjente leverandører. Den generelle vurderingen er at vår virksomhet representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på anerkjente konvensjoner og erklæringer for menneskerettigheter, anstendig arbeid eller andre negative forhold i vår verdikjede.
Kartlegging/overvåkning av interne forhold (HR/HMS) har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Arbeidsmiljøet overvåkes og kartlegges gjennom en rekke aktiviteter og inngår i selskapets internkontrollarbeid.  

Leverandørene er kartlagt mht. kommersiell risiko og etisk risiko. Et flertall av leverandørene er større, anerkjente selskaper som er sertifisert i henhold til  aktuelle ISO-standarder og har vurderinger av bærekraft publisert på sine nettsider. Biesterfeld Norge AS ser at vi er avhengig av eksterne IT-leverandører, som generelt/historisk har medium risiko for brudd på etisk risiko i forbindelse med outsourcing til lavkostland. Per 2023 vurderes leverandørenes dokumentasjon som tilfredsstillende slik at det ikke er behov for nærmere oppfølging. 

 Intern kartlegging overvåkes gjennom 

 • Vernerunder 
 • Medarbeidersamtaler 
 • Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 

 Vi har rutine der ansatte kan varsle om avvik og kritikkverdige forhold. Risikovurderinger av arbeidsforhold, likestillings- og diskrimineringsområdet 

 Innkjøp/leverandørovervåkning. 

 Ekstern kartlegging gjøres gjennom: 

 • Risikoanalyser 
 • Innhenting av relevant dokumentasjon fra leverandører 
 • Signert «LL Supplier Code of conduct» 
 • Innhenting av eventuelle sertifiseringer 
 • Svar på vår leverandørundersøkelse 

Basert på innhentet informasjon har vi vurdert at det ikke er behov for videre oppfølging. 

 

3.Tiltak som er planlagt eller iverksatt for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på Lindberg & Lunds prioriteringer og vurderinger. 

 Ingen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold er Identifisert, men vi har gjort ytterligere forsterkninger i våre krav for nye leverandører. Som en liten aktør ser vi at vi har begrenset makt til å styre våre leverandører, men i tilfeller hvor vi ser at det er grove brudd på våre retningslinjer vurderer vi det videre samarbeidet med den aktuelle leverandøren. 

4.Overvåk, gjennomføring og resultater

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen gjennomgås og danner grunnlag for videre tiltak. Resultat av risikovurdering av leverandører gjennomgås, og tiltak blir igangsatt dersom det er nødvendig. Gjennomføring av tiltak vil rapporteres i årsrapport. 

5.Kommunikasjon til berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan påvirkningen er håndtert. 

Ved håndtering av eventuelle brudd på policyer og retningslinjer skal partenes personvern og rettssikkerhet ivaretas. Hvis det oppdages brudd på system- eller organisasjonsnivå involveres verneombud. Eksternt rapporteres dette gjennom årsrapport.  Bærekrafts rapport publiseres på vår hjemmeside sammen med årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. 

 

6.Gjenoppretting og erstatning der dette er nødvendig. 

Dersom vi blir kjent med brudd på menneske- eller arbeidsrettigheter internt eller hos en av våre leverandører, vil vi igangsette følgende tiltak: 

Internt: Samarbeid med verneombud samt rutine for varsling.
Eksternt: Avvikling av leverandørforholdet. 

 Vestby 08/05-2023  – Lenke til signert dokument (Norwegian and English version)

Cookies & lignende teknologier

Vi bruker cookies ( informasjonskapsler), web beacons og lignende teknologier (i fellesskap referert til som «cookies») for å forbedre din erfaring med oss. Vi bruker cookies på våre nettsider og i våre tjenester, for eksempel kundeportalen og våre kasse- og betalingsmetodeløsninger. Denne erklæringen om cookies forklarer hvordan vi bruker cookies og valgene dine angående bruken av dem.

Se også vår personvernerklæring med hensyn til bruken av dine personlige data.

Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall. Disse sendes fra Biesterfeld Norge AS eller partnernes webservere og lagres på enheten som beskrevet nedenfor. Vi bruker flere typer cookies:

 • Session cookies er midlertidige cookies som utløper når du lukker nettleseren eller appen din
 • Vedvarende cookies er cookies som forblir til du sletter dem eller de utløper
 • Førsteparts cookies er cookies angitt av nettstedet du besøker
 • Tredjeparts cookies er cookies som er angitt av et tredjeparts nettsted

Web beacons er små gjennomsiktige grafiske bilder som kan være i e-postmeldinger vi sender til deg.

Lignende teknologier er teknologier som lagrer informasjon i nettleseren din eller på enheten din på en måte som ligner på cookies og web beacons.

Hvorfor bruker vi cookies?

Cookies som vi bruker forbedrer vanligvis våre tjenester til deg. Noen av våre tjenester trenger faktisk cookies for å fungere, andre gjør bare våre tjenester enda mer smidige for deg. Generelt kategoriserer vi våre cookies og deres funksjon som følger:

 • Kjernefunksjonalitet cookies er absolutt nødvendige for å kunne tilby våre grunnleggende tjenester, for eksempel for å bruke betalingsmetoder eller vår kundeportal. Våre tjenester ville ikke fungere uten disse cookies.
 • Optimalisering cookies gir analytisk informasjon på høyt nivå om din bruk av tjenestene våre. De tillater oss å kontinuerlig forbedre våre produkter og er som sådan også nødvendige. Våre produkter vil ikke fungere like smidig uten disse cookies.
 • Preferanse cookies tillater oss å lagre innstillinger, som for eksempel valgfritt språk eller om du vil forhåndsdefinere dataene dine eller ikke. Uten disse typer cookies ville vi ikke kunne tilpasse våre tjenester i henhold til dine preferanser. Disse cookies er nødvendige, og er en viktig del av vår tjeneste med å gjøre din erfaring med oss så smidig som mulig.
 • Sikkerhetsrelaterte cookies holder våre tjenester og dine data trygge, for eksempel ved å hjelpe oss med å oppdage svindel og beskytte dataene dine. Siden dette er et viktig aspekt av våre tjenester, er disse cookies nødvendige.

Markedsføring cookies

Biesterfeld Norge AS bruker informasjonskapsler til markedsføring for å tilpasse og forbedre din opplevelse med Biesterfeld Norge AS på nettsiden vår, i e-postmarkedsføring og i tredjepartsannonser.

 • Markedsføringsstøtte: Informasjonskapsler fra vår plattform for markedsføringsstøtte gjør at vi kan holde kommunikasjonen med deg så relevant som mulig. Basert på personopplysninger oppgitt av brukeren, f.eks. via skjemaene på nettsiden vår, kan Lindberg & Lund sørge for at nettsiden og annonseringskanalene viser mer relevant informasjon.
 • Analyser: Informasjonskapslene samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår, og gir oss innsikt i generelle brukermønstre, i stedet for å fokusere på individuelle brukere. Disse opplysningene hjelper oss med å forbedre opplevelsen på nettstedet.
 • Annonsering: Nettannonseringskapsler samler informasjon om dine aktiviteter og uttrykte interesser på nettsiden vår, slik at vi dermed kan vise mer relevant og målrettet annonsering i tredjepartskanaler (søkemotorer, sosiale medier og reklamenettverk).

Hvordan kan du kontrollere Biesterfeld Norge AS sin bruk av cookies?

Din nettleser eller enhet vil vanligvis tilby innstillinger angående bruk og omfang av cookies. Vennligst se nettleserens eller enhetens referansedata for å lære hvordan du justerer innstillingene dine. Du kan for eksempel blokkere alle cookies, kun godta førstepart cookies, eller slette alle cookies når du avslutter nettleseren din.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene som vi tilbyr, ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies.