Beskyttelse for flere typer underlag. Etterlater en hard og
gjennomsiktig film som er motstandsdyktig mot temperaturer opp til
+200C Herder meget raskt og gir en skinnende og ren film som
forenkler inspeksjon av metallflatene.
Varselord: Fare Faresetning: H222-H229 Ekstremt brannfarlig
aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H372 Forårsaker
organskader. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.