Anaerob lagerlåsing. Meget høy styrke, rask herding.
Varselord: Fare Faresetning: H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse
en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan
forårsake irritasjon av luftveiene.