Tiksotropisk rustbeskyttelse for langvarig beskyttelse. Sort
voksaktig film som sitter meget godt selv under vanskelige
forhold.
Varselord: Fare. H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder
under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig
øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.