Silikon glidemiddel på spray for sammenføyninger av
rør/moffer/koblinger. Også utmerket til trekking av elektriske
kabler. 400ml sprayboks. NRF: 9506201 L-nummer 1832728
Faresetninger Flam. Aerosol 1: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
Flam. Aerosol 2: H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved
oppvarming. Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra
varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P243 Treff tiltak
mot statisk elektrisitet. P251 Beholder under trykk: Må ikke
punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P261 Unngå innånding
av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P410+P412 Beskyttes mot
sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.