Lynlim / hurtiglim med meget høy styrke. Anbefales til liming av
metaller.
Varselord: Advarsel. Faresetning: H315 Irriterer huden. H317 Kan
utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.