MOBIL SERV OLJEANALYSER

Lindberg & Lund AS har i samarbeid med ExxonMobil utført en studie på et stort vannkraftverk i Norsk målestokk. Resultatet er overbevisende.
Ved utvidet bruk av Mobil Serv oljeanalyser og tilpasset smøreoljevalg er den potensielle årlige innsparingen på  heler kroner 163 643 (forbedret driftsresultat).

Undersøkelsene og denne studien ble gjennomført som en del av vårt serviceprogram. Studien viser at økt bruk av oljeanalyser vil gi mulighet for å effektivisere driften og forenkle vedlikeholdet, oppdage driftsuregelmessigheter på et tildlig tidspunkt, bekrefte muligheter for økte aktivitetsintervaller, med andre ord forbedre driftsresultatet og minke arbeidsbelastningen for personalet.

Vi har også studert muligheter for å utnytte mer veltilpasset smøremiddelbruk og oppgradere fra eldre oljeteknologi.

IMPLEMENTERING AV OLJEANALYSEPROGRAMMET MOBIL SERV

Færre driftsforstyrrelser
Ved å inkludere oljeanalyser som en større del av det preventive vedlikeholdet, gis mulighet til forbedring fordi eventuelle problemer oppdages på et tidligere stadium. Med føre-var-prinsippet er man best mulig sikret
effektive driftsforhold. Problemer med reguleringen kan eksempelvis gi driftsforstyrrelser som medfører mindre optimal drift og reduserte inntekter/energiproduksjon.

Lavere utstyrskostnader
Ved å følge oljeanalyser med trender over tid vil man kunne fange opp uregelmessigheter på et svært tidlig tidspunkt – for eksempel i forhold til hydraulikkventilproblematikk, Man gis dermed mulighet til å unngå større problemer på et senere stadium.
Vår erfaring er at oljeprøver bør tas fra systemer av en viss volumstørrelse eller fra anlegg som har en mer kritisk betydning for driften. Indikativt gjerne der det er volumer på >200-500 liter eller der forbruket er >2-3 fat pr år. Oljeprøvene bør tas 1 eller 2 ganger pr år.

Lavere oljekostnader
Oljeanalyser tatt regelemssig over tid, vil kunne vise at oljen holder akseptabelt kvalitetsnivå lengre enn forventet og at nåværende service- eller oljeskifintervall kan kunne økes.
Ved å følge nøye med på oljekvailiteten, kan systemene potensielt gå lengre mellom hver gang man trenger å utføre rutinekontroller, service, etterfylling eller oljeskift. Dermed kan det gis mulighet til å spare oljekostnader samt andre tilhørende materiellkostnader. På mindre enheter lønner det seg ikke å ta analyse av hvert enkelt sted. Det kan heller lønne seg å sjekke flere små enheter ved å plukke ut 1 prøvested representativt for en gruppe med tilsvarende driftstype og som går med hard belastning. Om oljeanalysene for dette testpunktet tilsier at tiltaksintervallet kan økes, kan det med stor sikkerhet også økes tilsvarende på de andre med tilsvarende eller mindre belastende driftstype. Motsatt vil man også kunne se om oljen nå kjøres for lenge under ugunstige forhold.

Spart arbeidstid for service- og vedlikeholdspersonell

  • Mindre servicearbeid/reparasjoner
  • Færre oljeskift og /eller servicetiltak
  • Rask oljeprøvetaking

OPTIMALT VALG AV OLJE FOR DE ULIKE APPLIKASJONENE

Dette vil kunne gi lengre utstyrslevetid samt mer problemfri og miljøvennlig drift.

Oppnå flere driftsbesparelser ved best mulig oljevalg til de ulike applikasjonene
Det anbefales å benytte olje som er genuint formulert som hydraulikkolje, til alle anlegg som kan karakteriseres  som rene hydraulikkanlegg. Untatt fra dette kan være kombinerte systemer der turbinlager inngår. Her må hvert enkelt tilfelle vurderes for å kunne forbedre situasjonen. Bruk av optimal olje kan gi muligheter til et lavere filterforbruk og i tillegg betydelige besparelser i energibehov.

Resultatet av denne studien er viser at dette vannkraftverket har en potensiell årlig besparelse på heler kroner 163 643 ved implementering av Mobil Serv oljeanalyer og optimalt valg av olje for de ulike applikasjonene.

Les mer om Mobil Serv oljeanalyser her